Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Niepublicznych

COVID-19 procedura postępowania

 

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej

COVID-19

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 15 maja 2020 r.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

 

§ 2

Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

 

§ 3

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie niepokojące objawy, powinni pozostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałek zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19, przebywając na stanowisku pracy, powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom (powiadomienie z zachowaniem środków bezpieczeństwa innego pracownika, który przejmie opiekę nad uczniami, np. za pomocą telefonu komórkowego).
 4. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie, że jest on zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły. Odnośnie uczniów już przebywających w szkole należy zasięgnąć informacji od właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

§ 4

Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia

 

 1. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować ucznia od reszty grupy i pracowników szkoły z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
 2. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19.
 4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał on kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

 

§ 5

Pozostałe regulacje

 

 1. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.
 2. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a także pozostaje w ścisłym kontakcie z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną co do dalszego sposobu postępowania.
 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów prawnych uczniów oraz, w niezbędnym zakresie, uczniów.

 

 

 

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

§ 1

1.  Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora

     Sanitarnego.

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem

      SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 1. Plan lekcji układany jest w taki sposób, aby w miarę możliwości każdego dnia uczniowie tych samych klas rozpoczynali zajęcia o zbliżonej godzinie, co ma na celu wyeliminowanie spotykania się uczniów różnych klas.
 2. Należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 5. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu.
 6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich sytuacjach należy dopilnować, aby uczniowie nie udostępniali swoich przedmiotów innym..
 7. Jeżeli istnieją ku temu możliwości kadrowe, do jednej grupy uczniów przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 8. Jeżeli istnieją ku temu możliwości lokalowe, jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 9. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować.

 

 

§ 2

Organizacja pracy biblioteki

1. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustali dyrektor odrębnym zarządzeniem,

    uwzględniając potrzeby uczniów w tym zakresie.

2. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu,

          odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie

   nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom.

3. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans

    przestrzenny, czyli min. 1,5 m odległości między użytkownikami. W celu zachowania

    wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających

    jednocześnie z biblioteki.

4. Ustawia się przesłony ochronne (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika

   z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) oraz innych stanowiskach obsługi

   czytelników.

 

 

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć.
 4. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 5. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 6. Korytarze są podzielone kondygnacjami, w których w czasie przerw mogą przebywać jedynie uczniowie mający lekcje w klasach na danej kondygnacji, z zastrzeżeniem ust. 8.
 7. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z oddziałów przypisanych do kondygnacji, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.
 8. W razie konieczności przejścia przez kondygnację przeznaczoną dla innego oddziału (np. w celu udania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy.
 9. Na terenie szkoły nie jest wymagane noszenie przez uczniów osłon nosa i twarzy.

 

 

 

Procedura wyboru formy kształcenia

 1. Niniejsza procedura ma na celu zobiektywizowanie wyboru formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Powiatu Żnińskiego, na terenie którego ma siedzibę Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie.
 2. W zależności od tego, czy Powiat Żniński, na terenie którego ma siedzibę Zespół szkół Niepublicznych w Gąsawie, został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. W sytuacji niezaliczenia Powiatu Żnińskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 4. W przypadku zaliczenia Powiatu Żnińskiego do strefy „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:

1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),

2) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

 1. W przypadku zaliczenia Powiatu Żnińskiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 2. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.
 5. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

 

 

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

      3.  Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas

    pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic

    ochronnych, fartuchów.

      4.  Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy,

    opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

      5. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów

         przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwość

         i ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:

            a) przed wejściem do stołówki należy koniecznie zdezynfekować ręce.

            b) pobiera się cały posiłek na tacy.

            c) zachowuje się odpowiednia odległość stanowisk spożywania posiłków

            d) stosuje się zmianowe wydawanie posiłków zgodnie z harmonogramem spożywania

                posiłków,

            e) w miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej

                grupy,

f) w przypadku braku możliwości organizacyjnych stosowania zasad z ust. 1 i 2  dopuszcza się spożywanie posiłków uczniów w salach lekcyjnych.

6. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do

   przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek,

   a także sprzętów służących do jego spożycia.

7. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane.

8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,

   w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

9. Cukier i inne dodatki są wydawane przez obsługę. Na stołówce nie obowiązuje

   samoobsługa.

 

 

 

Organizacja pracy w internacie.

 

1. Przeprowadzić szkolenia dla kadry internatu oraz wychowanków z zasad zachowania bezpieczeństwa. 

2.  Monitorowanie zachowania czystości w miejscach pracy, pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pokojach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

3. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

4. Przy wejściu do internatu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce ( wychowankowie, pracownicy, osoby odwiedzające). 

5. Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w internacie, utrzymywać czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.

 6. Ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach (sala nr 22).

7. Szybko i skutecznie komunikować się z rodzicami/opiekunami ucznia  z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

8. Internat posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej. 

9. W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych (np. w pokojach cichej nauki).

10. Pracownicy obsługi i administracji internatu powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz nauczycielami.

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH   W PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

 

 1. Na zajęcia praktyczne może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Przed  rozpoczęciem zajęć uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę ciała.
 3. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury lub objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych ( np. kaszel ) uczeń skierowany będzie do izolatki, dalsze postępowanie z uczniem objęte jest w odrębnych procedurach.
 4. Przy wejściu do pracowni gastronomicznej uczniowie, pracownicy i nauczyciele są zobowiązani   skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk zgodnie  z instrukcję użycia środka dezynfekującego.
 5. Zaleca się, lecz nie ma obowiązku  zakrywania nosa i ust  podczas trwania zajęć.
 6. Podczas zajęć obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk , ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, wymagane jest posiadanie własnego ręcznika.
 7. Uczniowie  po zajęciach praktycznych zabezpieczają surowce, półprodukty i wykonaną potrawę oraz zabierają do domu, nie pozostawiają  w szafkach i lodówce szkolnej.
 8. Niedozwolone jest wynoszenie przez uczniów wykonanych potraw i napojów poza pracownię celem poczęstowania innych osób.
 9. Nauczyciel prowadzący zajęcia nie ocenia organoleptycznie wykonanej potrawy czy napoju.
 10. Pozostawione przez ucznia rzeczy osobiste zostaną potraktowane jako odpady komunalne i usunięte razem z innymi odpadami. W związku z tym szkoła NIE ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione rzeczy.
 11. Podczas zajęć nauczyciele i uczniowie powinni zachowywać bezpieczny dystans społeczny między sobą (1,5m – 2 m)
 12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.
 13. Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 14. Należy często wietrzyć sale - co najmniej raz na godzinę, jeżeli istnieje taka możliwość rekomenduje się stałe pozostawienie otwartego jednego z okien.
 15. Należy zapewnić taką organizację pracy podczas zajęć praktycznych, aby wyeliminować  stykanie się ze sobą różnych grup zajęciowych.
 16. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stopni Celsjusza lub je wyparzać w pracowni.
 17. Po każdych zajęciach używany sprzęt, narzędzia, blaty produkcyjne oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 18. Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować.
 19. W czasie zajęć kategorycznie zabrania się uczniom oddalania się od grupy i opuszczania terenu szkoły.

 

 

E-dziennik

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

ZSN Gąsawa laureatem Orłów edukacji 2023